Beats and Bars

ALgemene voorwaarden

INHOUDSOPGAVE:

Artikel 1. Algemene regels
Artikel 2. Inschrijving
Artikel 3. Betaling
Artikel 4. Clubs / Cursussen
Artikel 5. Overige

 

1. ALGEMENE REGELS

1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Crea-Danscentrum “on Beats and Bars” vof, hierna te noemen: DS Beats and Bars.
1.2   DS Beats and Bars heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen toegang tot het DansSportcentrum te weigeren.
1.3   Bezoekers (leerlingen, cursisten, leden, gasten ed.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in het Danscentrum te houden aan de huisregels van DS Beats and Bars evenals aan de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel. Indien men zich daar niet aan wenst te houden, kan DS Beats and Bars overgaan tot verwijdering.
1.4   Bezoek aan DS Beats and Bars is geheel op eigen risico. De directie en DS Beats and Bars zijn niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in het danscentrum. Het gebruik van ondermeer de garderobe is geheel op eigen risico. Dit artikel is van toepassing op eenieder die gebruik maakt van de accommodatie van DS Beats and Bars in de meest ruime zin van het woord.
1.5   Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van DS Beats and Bars door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde ten laste worden gelegd van de betreffende perso(o)n(en) en verhaald worden.
1.6   Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin des woords (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van DS Beats and Bars is uitsluitend toegestaan met toestemming van DS Beats and Bars. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd of met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. 

 

2. INSCHRIJVING

2.1    DS Beats and Bars heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van een club/cursus.
2.2   De club-/cursusovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Annulering van deze overeenkomst geschiedt schriftelijk met in achtneming van de voor betreffende club/cursus geldende opzegtermijn, ingaand vanaf de laatste dag van de maand van opzegging. Met betrekking tot de Dansen voor Paren, Stijldansen en Salsa, dansclubs bedraagt de opzegtermijn twee maanden vanaf de laatste dag van de maand van waarin schriftelijk is opgezegd. Bij alle overige Dansclubs is er een opzegtermijn van één maand van toepassing. Een en ander tenzij expliciet anders vermeld!
2.3   Indien na ondertekening van de inschrijf-overeenkomst blijkt, dat het volgen van de lessen of activiteiten wegens langdurige ziekte niet meer mogelijk is, heeft de deelnemer, c.q. zijn wettelijke vertegenwoordiger, het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen, hetgeen dan dient te geschieden per aangetekend schrijven en met overlegging van een doktersverklaring. Geschiedt dat niet dan wordt de overeenkomst geacht definitief tot stand te zijn gekomen en blijft als zodanig van kracht. Indien de overeenkomst volgens de juiste procedure wordt opgezegd, zal deze per eerste van de eerst volgende maand worden geacht te zijn beëindigd. Onder aftrek van € 20,- administratiekosten zal restitutie van onverschuldigd betaalde contributies plaatsvinden. Het is niet mogelijk de overeenkomst met terugwerkende kracht stop te zetten.
2.4   DS Beats and Bars behoudt zich het recht voor om bij wangedrag of bij het overtreden van de huisregels door deelnemer zonder verdere opgave van redenen, deze voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd te schorsen, de toegang te ontzeggen en zo nodig te (laten) verwijderen zonder dat hierdoor een recht van restitutie wordt gecreëerd. Een ander is uitsluitend ter beoordeling aan of vanwege DS Beats and Bars.
2.5   Alle lidmaatschapskaarten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Oneigenlijk gebruik van de lidmaatschapskaart door of vanwege de houder wordt geacht een overtreding van de huisregels te zijn en resulteert in effectuering van artikel 2.4 van deze voorwaarden.
2.6   In het geval dat de deelnemer minderjarig is en zich aanmeldt voor een activiteit van DS Beats and Bars wordt de overeenkomst vermoedt definitief tot stand te zijn gekomen en worden deze algemene voorwaarden van kracht geacht. Indien de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige deelnemer nalaat binnen een maand na aanmelding schriftelijk bezwaar te maken tegen de overeenkomst wordt deze geacht definitief tot stand te zijn gekomen. Bij bezwaar wordt de overeenkomst met terugwerkende kracht vernietigd en wordt onder aftrek van € 20,- administratiekosten de onverschuldigd betaalde contributie binnen drie weken na vernietiging van de overeenkomst gerestitueerd.
2.7   Door inschrijving voor een cursus gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden en Club-/Cursuscondities van DS Beats and Bars en is hij gehouden deze volledig na te leven.

 

3. BETALINGEN

3.1    De contributiebedragen worden vooraf per maand, per kwartaal, per half jaar, per jaar, per cursus betaald. De geldende betaalregeling wordt aangegeven in de bijbehorende cursuscondities. Contributiebedragen kunnen worden aangepast. Bij voortzetting van de overeenkomst ex artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden is de deelnemer het aangepaste tarief verschuldigd vanaf het moment van ingang van de wijziging. Een aanpassing van de contributie zal voor ingang van de wijziging worden aangekondigd. De betaling van de contributie zal geschieden via automatische incasso uiterlijk op de eerste dag van de maand. Hiertoe dient men de DS Beats and Bars naar behoren te machtigen. Tevens dient men zorg te dragen voor een voldoende banksaldo, zodat incassering van het verschuldigde bedrag zonder problemen kan geschieden. Bij eigenhandige bankbetalingen, hetgeen niet wenslijk is, worden € 5,- administratiekosten per betaling in rekening gebracht. Na rechtmatige beëindiging van de overeenkomst zoals beschreven in art. 2.2 van deze Algemene Voorwaarden dient de deelnemer het resterende bedrag voor de laatste dag van de laatste maand van deelname te hebben voldaan, dan wel indien het om een negatief bedrag gaat dient DS Beats and Bars in dezelfde termijn te hebben gerestitueerd aan de deelnemer.
3.2   De deelnemer is gehouden tot stipte betaling van alle aan de DS Beats and Bars toekomende gelden. Bij niet tijdige betaling wordt deelnemer geacht in gebreke te zijn per datum van verval van de betaaltermijn en zal de vordering in werking worden gesteld via een incassobureau, dat voor of vanwege DS Beats and Bars voor inning van het verschuldigde bedrag zal zorg dragen vermeerderd met de wettelijke rente en 2% administratiekosten per maand of gedeelte daarvan over het te vorderen bedrag gerekend vanaf de eerste vervaldag van de vordering, met een minimaal kostenbedrag van € 25,-. Tevens is de deelnemer aansprakelijk voor de buitengerechtelijke incassokosten en kosten van een gerechtelijke procedure en kunnen deze kosten volledig op de deelnemer worden verhaald. Ter voorkoming van een incassoprocedure is DS Beats and Bars gehouden om geteld vanaf de eerste vervaldag van de vordering de deelnemer tweemaal schriftelijk te manen het achterstallige bedrag te voldoen. Bij achterwege blijven van betaling binnen een maand na de eerste vervaldag terwijl de juiste procedure is gevolgd, wordt DS Beats and Bars geacht aan alle formaliteiten te hebben voldaan en kan de incassoprocedure worden geëffectueerd. Vermeerdering van het te vorderen bedrag met de wettelijke rente, administratiekosten en overige kosten mag plaatsvinden na een volle kalendermaand, gerekend vanaf de eerste vervaldag van de vordering. Voorts kan DS Beats and Bars bij betalingsachterstand eenzijdig het lidmaatschap van betreffende deelnemer beëindigen zonder dat de deelnemer daardoor wordt ontslagen van zijn verplichtingen en deze algemene voorwaarden.
3.3   Absentie door vakanties en/of ziekte aan de zijde van de deelnemer kunnen in principe niet worden ingehaald en komen volledig voor risico van de deelnemer. Betaalde contributies over deze periodes worden niet gerestitueerd. 

 

4. CLUBS/CURSUSSEN

4.1    DS Beats and Bars bepaalt het aantal ingeschrevenen, cq. deelnemers, en op welke dagen en tijden dansonderwijs kan worden genoten. Men zal zich hiernaar individueel dienen te richten.
4.2   De club/cursus dient gegeven te worden door, cq onder verantwoordelijkheid, van de daartoe gekwalificeerde leraar/lerares die naar beste weten en kunnen de lessen verzorgd.
4.3   DS Beats and Bars behoudt zich het recht voor eenieder die zijn lidmaatschapskaart niet naar genoegen kan tonen de toegang tot de Club/cursus te weigeren.
4.4   De tariefstelling en de leerstof van de clubs/cursussen zijn uitsluitend afgestemd op “eigen gebruik”.
4.5   Het volgen van dansonderwijs is volledig voor risico van de deelnemer. Kosten van enig ongeval of letsel zijn uitsluitend voor risico van de deelnemer. De deelnemer ziet af van alle rechten ten aanzien van verhaal van enige schade jegens DS Beats and Bars ontstaan door derving van inkomsten, interesses of anderszins als gevolg van enig ongeval of letsel door danssportbeoefening en/of het gebruik van de accommodatie alsook wegens het in ongerede raken of achterlaten van kleding en/of voorwerpen. Dit artikel is van toepassing op eenieder die gebruik maakt van de accommodatie in de meest ruime zin van het woord.

 

5. OVERIGE

5.1    DS Beats and Bars behoudt zich het recht voor om tarieven, openingstijden, club-/cursustijden, club-/cursusdagen en reglementen te wijzigen. Wijzigingen worden voor ingang van de wijziging kenbaar gemaakt aan de deelnemer. Indien de deelnemer niet tijdig opzegt, worden de wijzigingen als bedoeld in dit artikel en in de overige algemene voorwaarden als verbindend geacht te zijn opgenomen in de overeenkomst en kan door geen der partijen meer een beroep worden gedaan op de oude tarieven, openingstijden, club-/cursustijden, club-/cursusdagen en reglementen.
5.2   DS Beats and Bars is in het algemeen voor Dansclubs/cursussen deels of volledig gesloten tijdens de schoolvakanties en officiële feestdagen. Voorts behoudt DS Beats and Bars zich het recht voor om over de gehele accommodatie te beschikken voor speciale activiteiten zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of restitutie. Indien over de gehele accommodatie wordt beschikt, krijgt de deelnemer de gelegenheid om op een andere dag en tijdstip van de faciliteit gebruik te maken. Indien DS Beats and Bars hiertoe geen gelegenheid kan bieden, zal DS Beats and Bars een alternatieve mogelijkheid hiertoe creëren.
5.3   DS Beats and Bars is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook.
5.4   In geval van calamiteiten waardoor de beschikbaarstelling van de accommodatie niet kan worden gerealiseerd kan geen restitutie van betaalde bedragen worden verlangd.
5.5   Deze Algemene Voorwaarden en de bijbehorende club-/cursuscondities zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden, liggen te allen tijde ter inzage aan de balie en worden op eerste verzoek van de deelnemer en/of derden kosteloos verstrekt.

 

Maastricht, februari 2011